Szybki kontakt

Łączność pocztowa była w 1920 r. jednym ze strategicznych obszarów funkcjonowania państwa polskiego, które zmagało się z bolszewicką nawałą. Jak pisano w pocztowym informatorze, wplecione w rytm współczesnego życia poczta, telegraf, telefon i radio stanowią jego nerw, bez którego obyć się nie może ani bezpieczeństwo wewnętrzne, ani obrona państwa, ani pokojowa praca nad podniesieniem kultury i dobrobytu społecznego1.

 • Zdjęcie: Motocykl pocztowy przeznaczony do przewożenia korespondencji z opróżnianych skrzynek pocztowych. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Zdjęcie: Ludwik Tołłoczko (1870–1957). Zanim został ministrem poczt i telegrafów w niepodległej Polsce, pracował jako inżynier elektryk na terenie Imperium Rosyjskiego. W czasie II wojny światowej więziony z rodziną na Pawiaku i wywieziony do KL Auschwitz. Wyszedł z obozu 6 lutego 1945 r., do śmierci mieszkał w Łodzi. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Treść:

  Instytucja i ludzie

  Władze polskie objęły urzędy pocztowe już w listopadzie 1918 r., gdy okupanci oddawali władzę w poszczególnych miejscowościach. Gmach Poczty Głównej – postawiony jeszcze przed I wojną światową, wykończony w jej trakcie i kilkukrotnie przebudowywany – znajdował się przy pl. Napoleona w Warszawie.

  Urzędy pocztowe podlegały Ministerstwu Poczt i Telegrafów. W kluczowym okresie wojny polsko-bolszewickiej na czele resortu stał Ludwik Tołłoczko (13 grudnia 1919 – 24 lipca 1920), później zastąpił go Władysław Stesłowicz (24 lipca 1920 – 7 lipca 1922). W 1920 r. w całym kraju czynnych było niemal 1,6 tys. urzędów pocztowych oraz 2,1 tys. agencji i pośrednictw. Te ostatnie prowadzili ludzie cieszący się szacunkiem w lokalnych społecznościach: nauczyciele, leśnicy, kościelni organiści2.

 • Zdjęcie: Władysław Stesłowicz (1867–1940). Przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę poseł do parlamentu austriackiego, następnie – od 1919 r. – poseł na Sejm Ustawodawczy. Po agresji ZSRS na Polskę w 1939 r. został aresztowany przez NKWD we Lwowie. Okoliczności jego śmierci w 1940 r. nie są znane. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Treść:

  Budowa rozległej sieci placówek była ważna również dlatego, że wiosną 1920 r., w związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą kraju, rząd ogłosił Pożyczkę Odrodzenia Polski. Była to pożyczka wewnętrzna (czyli zaciągana w kraju, a nie za granicą), sprzedawana obywatelom w formie obligacji. Aby zapisać się na pożyczkę, należało udać się osobiście właśnie do urzędu pocztowego (lub oddziału jednego z banków) i wpłacić określoną kwotę. Pocztowcy obsługiwali zapisy, a także sami włączali się do akcji.

  Okres wojny polsko-bolszewickiej był dla poczty czasem intensywnej rekrutacji – brakowało bowiem wielu rąk do pracy – i błyskawicznych szkoleń. Organizowano kursy pocztowo-telegraficzne i geograficzne, uczono też pracy z nowoczesnymi aparatami telefonicznymi. Zajęcia odbywały się wieczorami, bo w ciągu dnia priorytetem było zapewnienie ciągłości pracy w urzędach. W 1920 r. Ministerstwo Poczt i Telegrafów zatrudniało w całym kraju 25 tys. osób3.

 • Zdjęcie: Gmach Poczty Głównej w Warszawie przy pl. Napoleona. Pocztówka z lat 20. XX w. Źródło: Biblioteka Narodowa, Treść:

  W miarę pogarszania się sytuacji na froncie pocztowcy włączali się w kolejne inicjatywy na rzecz wspierania wojennego wysiłku. Rezygnowali z zaplanowanych urlopów i dobrowolnie opodatkowywali się na rzecz armii, oddając na jej potrzeby kilka procent miesięcznych zarobków. Zbierali składki na wdowy i sieroty po poległych żołnierzach, składali ofiary w postaci biżuterii i różnych przedmiotów, które ze względu na zawartość cennych metali mogły się przydać Wojsku Polskiemu4.

 • Zdjęcie: Gmach poczty w Stanisławowie. Pocztówka sprzed 1920 r. Źródło: Biblioteka Narodowa
 • Zdjęcie: Pracownik pocztowej służby ochronnej. Fot. Jan Malarski. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Treść:

  Pocztowcy w wojskowych mundurach

  Do kluczowych zadań Ministerstwa Poczt i Telegrafów należały stworzenie sieci łączności oraz unifikacja i usprawnienie pracy poczty w poszczególnych regionach Polski. Możliwości działania były jednak mocno ograniczone – zwłaszcza w strefach sanitarnych i przyfrontowych. Mimo tych trudności poczta odgrywała nieocenioną rolę w codziennym życiu Polaków.

  Dla zwykłych ludzi, umęczonych kilkoma latami wyniszczającej wojny światowej i trwającą wojną z bolszewikami, ważna była możliwość otrzymywania przesyłek od rodziny z zagranicy. W listach wartościowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady (w samym 1920 r. do Polski przypłynęło ich aż 12 mln!) przekazywano znaczne sumy pieniędzy, które wielu polskim rodzinom dawały szansę na poprawę warunków życia5.

  Zasadnicze znaczenie w 1920 r. miała poczta polowa, świadcząca bezpłatne usługi. Dla żołnierzy walczących na froncie możliwość otrzymywania gazet i listów od rodzin była niezwykle istotna. Służbowo poczta polowa podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych, a pod względem technicznym – Ministerstwu Poczt i Telegrafów. Co ciekawe, urzędnicy, którzy obsługiwali poczty polowe, mieli status żołnierzy, składali przysięgę wojskową i nosili mundury. Aby się wyróżnić, na lewym rękawie naszywali trąbkę pocztową z ciemnozielonego sukna.

  Infrastruktura i sprzęt

  Poczta dysponowała ok. 250 jednostkami taboru kolejowego (przedziałami i wagonami pocztowymi – tzw. ambulansami). Dla usprawnienia kluczowej wówczas komunikacji w obrębie Warszawy zakupiono pierwsze samochody. Poza stolicą ważnymi środkami transportu były zaprzęgi konne (wynajmowane przez urzędy) i rowery – należące do pracowników, którym poczta wypłacała miesięczny ryczałt na konserwację i za zużycie. Ministerstwo musiało zadbać o wyposażenie urzędów i personelu, czyli o zakup sukna i tkanin na mundury, guzików, peleryn, plomb i maszyn do stemplowania, skrzynek, worków i toreb, a także… broni, która w związku z sytuacją wojenną i falą przestępczości była na wyposażeniu konwojentów6. Ze względu na panującą drożyznę i brak towarów na rynku zakupy stanowiły nie lada wyzwanie.

  Niezwykle istotną rolę w zapewnianiu komunikacji w latach wojny odgrywał telegraf. Tymczasem stan sieci po I wojnie światowej był fatalny, szczególnie w środkowej i wschodniej Polsce. Z oczywistych przyczyn za najważniejsze uznano zagwarantowanie łączności między Warszawą a kluczowymi ośrodkami miejskimi w kraju i bezpośredniego połączenia ze stolicami państw Europy Zachodniej. Pomimo ogromnych trudności natury finansowej i technicznej w 1920 r. udało się osiągnąć cel. Szwankowały natomiast połączenia przez telefon. Obwodów telefonicznych było bardzo mało, dlatego na rozmowę w urzędzie pocztowym czekało się godzinami. Priorytet miały rozmowy służbowe poczty i administracji państwowej – na prywatne zgadzano się tylko w wyjątkowych przypadkach7.

 • Zdjęcie: Oddział kobiecy Pocztowego Przysposobienia Wojskowego, kwiecień 1932 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Zdjęcie: Ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, R. 2, nr 10, 4.06.1920 r. Źródło: Biblioteka Narodowa, Treść:

  Walka

  Właśnie ze względu na znaczenie strategiczne komunikacji telegraficznej okolice urzędów pocztowych bywały areną krwawych walk z bolszewikami. 18 sierpnia 1920 r. budynku poczty w Płocku broniła 9. kompania telegraficzna. Żołnierze obronili dziewięć wozów załadowanych cennym sprzętem telegraficznym oraz centralę w urzędzie pocztowym (nawet w czasie walk telefonowano stamtąd do Warszawy, choć budynek był ze wszystkich stron otoczony przez bolszewików!)8.

  Latem 1920 r. funkcjonariusze poczt i telegrafów – podobnie jak inni urzędnicy państwowi – ochotniczo wstępowali do wojska. Poza zdolnością do służby na froncie musieli się legitymować pisemnym zezwoleniem Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Ciągłość obsługi korespondencji, urządzeń telegraficznych i telefonicznych nie mogła zostać przerwana. Dlatego nie wszyscy pocztowcy otrzymywali zgodę, by wyjechać na front – co tylko pokazuje, jak istotna dla funkcjonowania państwa była 100 lat temu służba pocztowa9.

  Osoby, które nie mogły opuścić stanowiska pracy i walczyć z bronią w ręku, zachęcano, by służyły na miejscu. Jak? Na przykład biorąc nadgodziny, aby zapewnić maksymalnie sprawną i wydajną obsługę telegrafu czy telefonu. Będzie to spełnienie obowiązku wobec Ojczyzny równie ważnego, jak służba w formacjach ochotniczych – pisał minister Tołłoczko w Rozporządzeniu z 10 lipca 1920 r. w sprawie ochotniczego zaciągu funkcjonariuszy państwowych do armji czynnej10.

 • Zdjęcie: Znaczki 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Źródło: Poczta Polska S.A., Treść:

  Bohaterscy pocztowcy

  W decydujących momentach wojny polsko-bolszewickiej pracownicy poczty wspierali wojska łączności zaangażowane w obronę stolicy. Zniszczone przez wroga trasy, wycięte przewody, rozbite centrale oraz budowa nowych strategicznych połączeń pochłonęły wszystkie rozporządzalne siły Wojsk Łączności, a brak materjałów, środków lokomocji i narzędzi utrudniał ich zadanie. W tym to okresie personel techniczny Dyrekcji Poczt i Telegrafów Okręgu Warszawskiego ofiarną pracą dopomógł Wojskom Łączności do wykonania ich zadań – czytamy w jednym z listów pochwalnych11.

  Wśród pocztowców zasłużonych w walce z bolszewikami nie brakowało kobiet. W jednym z urzędów pocztowych w Stanisławowie, do którego zbliżały się oddziały bolszewickie, dwie młode praktykantki nie uległy powszechnej panice i mimo ogromnego zagrożenia pozostały na stanowiskach – po to, by dowódca polskich wojsk mógł utrzymać łączność telefoniczną z innymi oddziałami. Jak napisano w liście pochwalnym z Dowództwa Okręgu Generalnego Lwów, wytrwaniem w służbie dały nie tylko dowód spełnienia obowiązków i patriotyzmu, ale też i zrozumienia doniosłości swej służby12.

  Po zwycięstwie nad bolszewikami pocztowcy pozostali wierni swojemu etosowi. Znalazł on wyraz przede wszystkim w prężnie działającej po 1920 r. organizacji Pocztowe Przysposobienie Wojskowe, która przygotowywała mężczyzn do zasadniczej służby wojskowej, a kobiety – do niesienia pomocy na wypadek wojny.

 • Zdjęcie: Blok 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Źródło: Poczta Polska S.A.
 • Treść:

   

  Przypisy:

  1 Ministerstwo Poczt i Telegrafów, Jak korzystać z poczty, telegrafu i telefonu, Warszawa 1937, s. 28.
  2 Stanisław Faecher, Stanisław Peters (red.), Dwudziestolecie komunikacji w Polsce odrodzonej, Kraków 1939, s. 296–298.
  3 Tamże, s. 307, 309.
  4 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów: R. 2, nr 16, 24.07.1920 r., s. 10; R. 2, nr 27, 9.10.1920 r., s. 10.
  5 Stanisław Faecher, Stanisław Peters (red.), Dwudziestolecie komunikacji w Polsce odrodzonej, s. 311.
  6 Tamże, s. 321, 322, 324, 327.
  7 Tamże, s. 328.
  8 S. Składkowski, Płock, „Żołnierz Polski”, nr 151/1920 r., s. 2–3.
  9 Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie, rozkaz nr 149, 6.08.1920 r., Kraków, s. 4.
  10 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów, R. 2, nr 15, 17.07.1920 r., s. 1–3.
  11 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów, R. 2, nr 26, 2.10.1920 r., s. 1.
  12 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów, R. 2, nr 35, 20.11.1920 r., s. 1.

KATYŃ

Historycy oceniają, że ofiarą zbrodni katyńskiej padło kilkuset sportowców i działaczy sportowych. Opisujemy historie kilkanaściorga z nich. Zależało nam na tym, by tragiczny koniec zgotowany naszym Bohaterom przez sowieckich zbrodniarzy nie przesłonił dzieła ich życia. Są wśród nich pierwsi polscy olimpijczycy, a także pionierzy, którzy jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę przecierali szlaki kolejnym pokoleniom sportowców.

Roman Kazimierz Bocheński Roman Kazimierz Bocheński

Roman Kazimierz Bocheński

Na wojnę w bluzie AZS

Franciszek Brożek Franciszek Brożek

Franciszek Brożek

„Zawsze na czele”

Józef Baran-Bilewski Józef Baran-Bilewski

Józef Baran-Bilewski

„Nasz olbrzym”

Zdzisław Dziadulski Zdzisław Dziadulski

Zdzisław Dziadulski

Jeździec z marmuru

Zdzisław Szczęsny Gozdawa-Kawecki Zdzisław Szczęsny Gozdawa-Kawecki

Zdzisław Szczęsny Gozdawa-Kawecki

Dowódca i wychowawca

Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski

Aleksander Kowalski

Urodzony obrońca

Marian Spojda Marian Spojda

Marian Spojda

Z Wartą na śmierć i życie

Stanisław Urban Stanisław Urban

Stanisław Urban

Wioślarz wagi ciężkiej

Henryk Bilor Henryk Bilor

Henryk Bilor

Piłkarz, legionista, obrońca Lwowa

Julian Gruner Julian Gruner

Julian Gruner

Z oszczepem i stetoskopem

Tadeusz Kowalski Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski

W spirali śmierci

Janina Lewandowska Janina Lewandowska

Janina Lewandowska

Jedyna Polka w Katyniu

Zygmunt Łotocki Zygmunt Łotocki

Zygmunt Łotocki

Złoty łucznik Niepodległej

Zygfryd Wende Zygfryd Wende

Zygfryd Wende

Pot i krew

Władysław Dobrowolski Władysław Dobrowolski

Władysław Dobrowolski

Do ostatniego tchu

Stanisław Skarżyński Stanisław Skarżyński

Stanisław Skarżyński

Żołnierz i as lotnictwa

Tadeusz i Wacław Gebethnerowie Tadeusz i Wacław Gebethnerowie

Tadeusz i Wacław Gebethnerowie

Szlachetne serca

Stefan Kostrzewski Stefan Kostrzewski

Stefan Kostrzewski

Bohater na bieżni i na froncie

Karol Rómmel Karol Rómmel

Karol Rómmel

Pułkownik, malarz, aktor i olimpijczyk

Henryk Niezabitowski Henryk Niezabitowski

Henryk Niezabitowski

Z wiosłem i na lodzie

Stefan Loth Stefan Loth

Stefan Loth

Sportowiec-dżentelmen

Józef Lange Józef Lange

Józef Lange

Żelazny Józio

Mariusz Zaruski Mariusz Zaruski

Mariusz Zaruski

Człowiek twardy jak granit, z sercem czystym i głębokim jak morze

W urzędach i na froncie W urzędach i na froncie

W urzędach i na froncie

Poczta w czasie wojny polsko-bolszewickiej

Alojzy Budniok Alojzy Budniok

Alojzy Budniok

Wychowawca sportowców - obywateli

Teofil Paczyński Teofil Paczyński

Teofil Paczyński

Pod Białym Orłem

Rudolf Wacek Rudolf Wacek

Rudolf Wacek

Kolarz ze stali, który przechytrzył Niemców

Lucjan Kulej Lucjan Kulej

Lucjan Kulej

Wioślarz, hokeista i prokurator

Teodor Zaczyk Teodor Zaczyk

Teodor Zaczyk

Powstaniec, szermierz, olimpijczyk

Wincenty Karuga Wincenty Karuga

Wincenty Karuga

Od wirażu do wirażu

Janusz Meissner Janusz Meissner

Janusz Meissner

Wiatr w podeszwach

Józef Mazurek Józef Mazurek

Józef Mazurek

Z wiosłem i stetoskopem

Henryk Reyman Henryk Reyman

Henryk Reyman

Waleczne serce

Artur Kasprzyk Artur Kasprzyk

Artur Kasprzyk

W walce o sport dla wszystkich

Medaliści z Los Angeles Medaliści z Los Angeles

Medaliści z Los Angeles

Z wiosłem i z karabinem

Antoni Łyko Antoni Łyko

Antoni Łyko

Piłkarz w Auschwitz

Bronisława Staszel-Polankowa Bronisława Staszel-Polankowa

Bronisława Staszel-Polankowa

Dziecko gór

Henryk Leliwa-Roycewicz Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Mistrz w sporcie i w walce

Władysław Karaś Władysław Karaś

Władysław Karaś

Strzelec z Legionów

Henryk Dobrzański Henryk Dobrzański

Henryk Dobrzański

Na koniu i w mundurze

Czesław Cyraniak Czesław Cyraniak

Czesław Cyraniak

Walka i ofiara

Stefania Krupa Stefania Krupa

Stefania Krupa

Z Sokoła do Powstania

Sport w II RP Sport w II RP

Sport w II RP

Narodziny

Halina Konopacka Halina Konopacka

Halina Konopacka

Polskie złoto

Janusz Kusociński Janusz Kusociński

Janusz Kusociński

Król bieżni

Stanisław Marusarz Stanisław Marusarz

Stanisław Marusarz

Twardy góral

Helena Marusarzówna Helena Marusarzówna

Helena Marusarzówna

Piękna i odważna

Antoni Maszewski Antoni Maszewski

Antoni Maszewski

Bieg po zwycięstwo

Bronisław Czech Bronisław Czech

Bronisław Czech

Dusza polskich nart

Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski

Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski

Pięść za drutami

Witalis Ludwiczak Witalis Ludwiczak

Witalis Ludwiczak

Naprzód, choć burza huczy

Józef Noji Józef Noji

Józef Noji

Na własnych prawach

Leszek Lubicz-Nycz Leszek Lubicz-Nycz

Leszek Lubicz-Nycz

Zarażony niepodległością

Jerzy Iwanow-Szajnowicz Jerzy Iwanow-Szajnowicz

Jerzy Iwanow-Szajnowicz

Kochał Polskę

Eugeniusz Lokajski Eugeniusz Lokajski

Eugeniusz Lokajski

Olimpijczyk i fotograf

Wacław Kuchar Wacław Kuchar

Wacław Kuchar

Sportowiec wszechstronny

Jadwiga Jędrzejowska Jadwiga Jędrzejowska

Jadwiga Jędrzejowska

Latająca Polka

Maria Kwaśniewska Maria Kwaśniewska

Maria Kwaśniewska

Talent i serce

Pocztowcy II RP Pocztowcy II RP

Pocztowcy II RP

Sportowcy i patrioci